ඉලව්වේ මදිද කොහොමද කෙළියෙ රඟ

  👤  4414 readers have read this article !
2017-12-03

නීතිඥ - අෑ සංකර ගෑනුන්ගේ මූර්තිය යයි ඔබ කියන්නා සේ ඔහු සංකර මිනිසුන්ගේ මූර්තියකැයි කියන්න බැරිද?
මලල්ගොඩ - එහෙම කියන්න පුළුවනි.

නීතිඥ - 'සංකර පන්නෙ' කියන තැන 'සංකර' කියන වචනය 'පන්නෙ' කියන වචනයට විශේෂණ වෙනවද?
මලල්ගොඩ - ඒක විශේෂණයක් නොවෙයි.
නීතිඥ - ඒකෙන් 'පන්නෙ' කියන එක විස්තර වීමට ආධාර වෙනවා නේද?
මලල්ගොඩ - ඔව්.
නීතිඥ - 'පන්නෙ' කියන්නෙ මොකක්ද?
මලල්ගොඩ - මොස්තරේ - මාදිලිය - පැවැත්ම.
නීතිඥ - ඉතින් 'එළෙව්වේ පන්නෙ සංකර කර තරග" යන වචන සියල්ල ගෙන අපිට ඒ පදේට ශීලාචාර තේරුමක් දෙනව?
මලල්ගොඩ - මට ඔබට නියම තේරුම දෙන්නට පුළුවනි.

නීතිඥ - මට ඕනෑ ඔබට දෙන්නට පුළුවන් තරමේ ශීලාචාර තේරුමක්?
මලල්ගොඩ - මට බැහැ. මට කියන්න පුළුවන් ඒකෙ නියම තේරුම පමණයි.
මලල්ගොඩ - ඒකත් එක තේරුමක් තමා.
නීතිඥ - 'එළෙව්වේ' කියන්නෙ පස්සෙන් පැන්නුවා කියන එක නොවෙයිද?
මලල්ගොඩ - නෑ! සම්පූර්ණයෙන්ම වැරැදියි.
නීතිඥ - ඇයි? ඒ තේරුම දෙන්න බැරි මොකද?

මලල්ගොඩ - පඹයන්ට පිදුරු කවනවා වගේ සිංහල වචනවලට තේරුම් දෙන්න බෑ.
නීතිඥ - තමුසෙට මොකුත් කවන්න අපිට ඕනෑ නෑ. අපි මෙතැනදි කරන්නෙ ප්‍රශ්න ඇහීම විතරයි. ඒක නිසා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා.
මලල්ගොඩ - ඔය කියන තේරුම වැරැදියි. කොහේද පස්සෙන් එළෙව්වේ කියල තියෙන්නෙ?
නීතිඥ - "වලව්වේ හාමු පන්නෙ එළෙව්වේ" කියන එකේ තේරුම මොකක්ද?
මලල්ගොඩ - වලව්වේ හාමු පන්නෙ අනුගමනය කළයි කීවත් හරි. එළවා දැම්මයි කීවත් හරි. වලව්වේ හාමු පන්නය වෙත එළඹ සිටි කීවත් හරි.
නීතිඥ - පන්නා කියන වචනෙට මුලින් අලුත් කියන වචනෙ යොදා ගත්තොත්?

මලල්ගොඩ - ඒත් එහෙමමයි එතකොට වලව්වේ හාමු අලුත් පන්නෙ අනුගමනය කළයි කීවත් හරි. වලව්වේ හාමු අලුත් පන්නෙ ඉවත දැම්මයි කීවත් හරි. වලව්වේ හාමු අලුත් පන්නය වෙත එළඹ සිටී කීවත් හරි.
නීතිඥ - 'තරගයට කරනවා' කියන තැන 'කරනවා' කියන එකේ තේරුම මොකක්ද?

මලල්ගොඩ - කරනවා !
නීතිඥ - ලිහිල් වචනෙන් කියනව?
මහෙස්ත්‍රාත්තුමා - ඒක තමයි තියෙන ලිහිල්ම වචනෙ.
නීතිඥ - හරි! හරි! එතකොට කවියෙ තියෙන 'පැවැත්ම සංකර කරගෙන තරගයට එළෙව්වා' කියන තැන..?
මලල්ගොඩ - දැන් ටිකකට ඉස්සෙල්ල කවිය බලන්න පොත බලන්න එපයි කියල මට අණ කළා. පොතෙන් ඇහුවම පොත නොබලා උත්තර දෙන්න මට බෑ.
නීතිඥ - පොත පැත්තක තිබිච්චාවෙ?

මලල්ගොඩ - හොඳයි.
නීතිඥ - ඔබ කියන විදියට 'සංකර' කියන එකේ තේරුම මිශ්‍රවීම?
මලල්ගොඩ - ඒක එක තේරුමක් පමණයි.
නීතිඥ - වලව්වේ හාමු ලොකු මැණිකෙත් සමඟ එළෙව්වේ කියන තැන කර්තෘ කවුද?
මලල්ගොඩ - දෙන්නෙක් ඉන්නවා.

නීතිඥ - කවුද දෙන්න?
මලල්ගොඩ - වලව්වේ හාමුයි, ලොකු මැණිකෙයි.
නීතිඥ - ඔතන ක්‍රියාව මොකක්ද?
මලල්ගොඩ - එළෙව්වේ
නීතිඥ - 'එළෙව්වේ' කියන්නෙ පස්සෙන් පැන්නුවා කියන එකයි.
නීතිඥ - සංකර පන්නෙ කියා යොදා ගත්තොත්?

මලල්ගොඩ - ඒත් අර විධියම තමා! මේක කියන්න දැන් කළුලෑල්ලක් නැතිව බැරි වෙන විධියයි.
නීතිඥ - සංකර පන්නෙ කියන්නෙ?
මලල්ගොඩ - ඕක දැන් කී සැරයක් කිව්වද? ඒකෙ තේරුම කැත පැවැත්ම කියන එකයි.
නීතිඥ - 'වලව්වේ හාමු සංකර පන්නෙ එළෙව්වේ කියන එකට වලව්වේ හාමු සංකර පැවැත්ම පන්නා හැරියා කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?'
මලල්ගොඩ - දෙන්න පුළුවන් තවත් තේරුම් කීපයක් තියෙනවා.
නීතිඥ - ඒක හරි! මං අහන්නෙ ඒ තේරුමත් දෙන්න පුළුවන්ද කියලයි?

මලල්ගොඩ - ඒක නේන්නම් කිව්වේ.
නීතිඥ - 'වලව්වේ හාමු ලොකු මැණිකෙත් සමඟ සංකර පන්නෙ එළෙව්වේ කියන එකේ තේරුම මොක්කද?
මලල්ගොඩ - තේරුම් කීපයක් තියෙනවා.
නීතිඥ - වලව්වේ හාමු ලොකු මැණිකෙත් සමඟ සංකර පැවැත්මක් අනුගමනය කළයි කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?'
මලල්ගොඩ - ඔව්, ඒක එක තේරුමක් විතරයි තවත් දෙන්න පුළුවන් තේරුම් කීපයක් තියෙනවා!
නීතිඥ - 'වලව්වේ හාමු ලොකු මැණිකෙත් සමඟ තරගයට සංකර පැවැත්මක් එළෙව්වයි කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?'
මලල්ගොඩ - හොඳ සිහියෙන් ඉන්න තුරු මට නම් ඔය කියන තේරුම දෙන්න බෑ.

මහෙස්ත්‍රාත්තුමා - ඉලව්වේ කෙළ‍ෙිය රඟ කොහොමද? මදිද? කියන එකට 'දෙවියනේ මදිද මේ සෙල්ලම කොහොමද' කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?
මලල්ගොඩ - ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධයි එළ හරකයි මී හරකයි එකට අෑඳුව වගෙයි.
මහෙස්ත්‍රාත්තුමා - පද දෙක එකට නොගළපා වෙන වෙනම ගත්තොත් "ඉලව්වේ කෙළියෙ රඟ කොහොමද මදිද" කියන එකට "දෙවියනේ කොහොමද සෙල්ලම මදිද" කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?
මලල්ගොඩ - ඔව්. පුළුවනි.

නීතිඥ - හොඳයි ඔබ ඔය තේරුම් කළ වචන වගන්තිවල යෙදුවම තේරුම වෙනස් වෙනවද?
මලල්ගොඩ - තොප්පිය බිත්තියෙ එල්ලල තියෙන කොටයි ඔළුවෙ දැමුවමයි දෙවිධියක්!
මලල්ගොඩ - ඔව්. ඒකත් වෙන්න පුළුවනි.
නීතිඥ - ඊළඟ පදය ගන්න. "ඉලව්වේ මදිද කොහොමද කෙළියෙ රඟ" කියන තැන ඉලව්වේ කියන්නෙ අපොයි දෙවියනේ කියන්න වගේ දෙයක්ද?
මලල්ගොඩ - ඔය වචනෙ පාවිච්චි කරන විදියෙ විශාල තේරුමක් තියෙනව.
මහෙස්ත්‍රාත්තුමා - ඒ කියන තේරුම ගන්න පුළුවන්ද?
මලල්ගොඩ - ඔව්. ඒ තේරුමත් ගන්න පුළුවනි.
නීතිඥ - මදිද? කියන එකේ තේරුම?
මලල්ගොඩ - ප්‍රමාණවත් ද කියන එකයි.
නීතිඥ - මදි? ද කියන එකට 'ඔය ඇද්ද' කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?
මලල්ගොඩ - පුළුවන්.

නීතිඥ - එතකොට ඉලව්වේ මදි? ද කියන්නෙ අපොයි දෙයියනේ ඔය ඇද්ද කියන එකයි?
මලල්ගොඩ - අපොයි දෙයියනේ ඔය ඇද්ද
නීතිඥ - කෙළිය කියන්නෙ ක්‍රීඩාව සෙල්ලම?
මලල්ගොඩ - ක්‍රීඩාවටත් 'කෙළිය' කියනවා.
නීතිඥ - කොහොමද කෙළිය කියන එකේ තේරුම 'කොහොමද ක්‍රීඩාව' කියා ගන්න පුළුවනි?
මලල්ගොඩ - ඔව් එහෙමත් ගන්න පුළුවනි.

නීතිඥ - "සෙලෙව්වේ මෙයින් ජාතිය නහින රඟ - ඉලව්වේ මදිද කොහොමද කෙළිය රඟ" කියන එකට "අපූරුවට නැඟී එන ජාත්‍යාලය මෙයින් සෙලෙව්වේ කොහොමද සෙල්ලම දෙවියනේ ඇද්ද" කියන දත්රුම දෙන්න පුළුවන්ද?

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

අද පුවත්පත

අද කාටූනය

mawbima Cartoon