ඉලව්වේ මදිද කොහොමද කෙළියෙ රඟ

  👤  4480 readers have read this article !
2017-12-03

නීතිඥ - අෑ සංකර ගෑනුන්ගේ මූර්තිය යයි ඔබ කියන්නා සේ ඔහු සංකර මිනිසුන්ගේ මූර්තියකැයි කියන්න බැරිද?
මලල්ගොඩ - එහෙම කියන්න පුළුවනි.

නීතිඥ - 'සංකර පන්නෙ' කියන තැන 'සංකර' කියන වචනය 'පන්නෙ' කියන වචනයට විශේෂණ වෙනවද?
මලල්ගොඩ - ඒක විශේෂණයක් නොවෙයි.
නීතිඥ - ඒකෙන් 'පන්නෙ' කියන එක විස්තර වීමට ආධාර වෙනවා නේද?
මලල්ගොඩ - ඔව්.
නීතිඥ - 'පන්නෙ' කියන්නෙ මොකක්ද?
මලල්ගොඩ - මොස්තරේ - මාදිලිය - පැවැත්ම.
නීතිඥ - ඉතින් 'එළෙව්වේ පන්නෙ සංකර කර තරග" යන වචන සියල්ල ගෙන අපිට ඒ පදේට ශීලාචාර තේරුමක් දෙනව?
මලල්ගොඩ - මට ඔබට නියම තේරුම දෙන්නට පුළුවනි.

නීතිඥ - මට ඕනෑ ඔබට දෙන්නට පුළුවන් තරමේ ශීලාචාර තේරුමක්?
මලල්ගොඩ - මට බැහැ. මට කියන්න පුළුවන් ඒකෙ නියම තේරුම පමණයි.
මලල්ගොඩ - ඒකත් එක තේරුමක් තමා.
නීතිඥ - 'එළෙව්වේ' කියන්නෙ පස්සෙන් පැන්නුවා කියන එක නොවෙයිද?
මලල්ගොඩ - නෑ! සම්පූර්ණයෙන්ම වැරැදියි.
නීතිඥ - ඇයි? ඒ තේරුම දෙන්න බැරි මොකද?

මලල්ගොඩ - පඹයන්ට පිදුරු කවනවා වගේ සිංහල වචනවලට තේරුම් දෙන්න බෑ.
නීතිඥ - තමුසෙට මොකුත් කවන්න අපිට ඕනෑ නෑ. අපි මෙතැනදි කරන්නෙ ප්‍රශ්න ඇහීම විතරයි. ඒක නිසා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා.
මලල්ගොඩ - ඔය කියන තේරුම වැරැදියි. කොහේද පස්සෙන් එළෙව්වේ කියල තියෙන්නෙ?
නීතිඥ - "වලව්වේ හාමු පන්නෙ එළෙව්වේ" කියන එකේ තේරුම මොකක්ද?
මලල්ගොඩ - වලව්වේ හාමු පන්නෙ අනුගමනය කළයි කීවත් හරි. එළවා දැම්මයි කීවත් හරි. වලව්වේ හාමු පන්නය වෙත එළඹ සිටි කීවත් හරි.
නීතිඥ - පන්නා කියන වචනෙට මුලින් අලුත් කියන වචනෙ යොදා ගත්තොත්?

මලල්ගොඩ - ඒත් එහෙමමයි එතකොට වලව්වේ හාමු අලුත් පන්නෙ අනුගමනය කළයි කීවත් හරි. වලව්වේ හාමු අලුත් පන්නෙ ඉවත දැම්මයි කීවත් හරි. වලව්වේ හාමු අලුත් පන්නය වෙත එළඹ සිටී කීවත් හරි.
නීතිඥ - 'තරගයට කරනවා' කියන තැන 'කරනවා' කියන එකේ තේරුම මොකක්ද?

මලල්ගොඩ - කරනවා !
නීතිඥ - ලිහිල් වචනෙන් කියනව?
මහෙස්ත්‍රාත්තුමා - ඒක තමයි තියෙන ලිහිල්ම වචනෙ.
නීතිඥ - හරි! හරි! එතකොට කවියෙ තියෙන 'පැවැත්ම සංකර කරගෙන තරගයට එළෙව්වා' කියන තැන..?
මලල්ගොඩ - දැන් ටිකකට ඉස්සෙල්ල කවිය බලන්න පොත බලන්න එපයි කියල මට අණ කළා. පොතෙන් ඇහුවම පොත නොබලා උත්තර දෙන්න මට බෑ.
නීතිඥ - පොත පැත්තක තිබිච්චාවෙ?

මලල්ගොඩ - හොඳයි.
නීතිඥ - ඔබ කියන විදියට 'සංකර' කියන එකේ තේරුම මිශ්‍රවීම?
මලල්ගොඩ - ඒක එක තේරුමක් පමණයි.
නීතිඥ - වලව්වේ හාමු ලොකු මැණිකෙත් සමඟ එළෙව්වේ කියන තැන කර්තෘ කවුද?
මලල්ගොඩ - දෙන්නෙක් ඉන්නවා.

නීතිඥ - කවුද දෙන්න?
මලල්ගොඩ - වලව්වේ හාමුයි, ලොකු මැණිකෙයි.
නීතිඥ - ඔතන ක්‍රියාව මොකක්ද?
මලල්ගොඩ - එළෙව්වේ
නීතිඥ - 'එළෙව්වේ' කියන්නෙ පස්සෙන් පැන්නුවා කියන එකයි.
නීතිඥ - සංකර පන්නෙ කියා යොදා ගත්තොත්?

මලල්ගොඩ - ඒත් අර විධියම තමා! මේක කියන්න දැන් කළුලෑල්ලක් නැතිව බැරි වෙන විධියයි.
නීතිඥ - සංකර පන්නෙ කියන්නෙ?
මලල්ගොඩ - ඕක දැන් කී සැරයක් කිව්වද? ඒකෙ තේරුම කැත පැවැත්ම කියන එකයි.
නීතිඥ - 'වලව්වේ හාමු සංකර පන්නෙ එළෙව්වේ කියන එකට වලව්වේ හාමු සංකර පැවැත්ම පන්නා හැරියා කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?'
මලල්ගොඩ - දෙන්න පුළුවන් තවත් තේරුම් කීපයක් තියෙනවා.
නීතිඥ - ඒක හරි! මං අහන්නෙ ඒ තේරුමත් දෙන්න පුළුවන්ද කියලයි?

මලල්ගොඩ - ඒක නේන්නම් කිව්වේ.
නීතිඥ - 'වලව්වේ හාමු ලොකු මැණිකෙත් සමඟ සංකර පන්නෙ එළෙව්වේ කියන එකේ තේරුම මොක්කද?
මලල්ගොඩ - තේරුම් කීපයක් තියෙනවා.
නීතිඥ - වලව්වේ හාමු ලොකු මැණිකෙත් සමඟ සංකර පැවැත්මක් අනුගමනය කළයි කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?'
මලල්ගොඩ - ඔව්, ඒක එක තේරුමක් විතරයි තවත් දෙන්න පුළුවන් තේරුම් කීපයක් තියෙනවා!
නීතිඥ - 'වලව්වේ හාමු ලොකු මැණිකෙත් සමඟ තරගයට සංකර පැවැත්මක් එළෙව්වයි කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?'
මලල්ගොඩ - හොඳ සිහියෙන් ඉන්න තුරු මට නම් ඔය කියන තේරුම දෙන්න බෑ.

මහෙස්ත්‍රාත්තුමා - ඉලව්වේ කෙළ‍ෙිය රඟ කොහොමද? මදිද? කියන එකට 'දෙවියනේ මදිද මේ සෙල්ලම කොහොමද' කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?
මලල්ගොඩ - ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධයි එළ හරකයි මී හරකයි එකට අෑඳුව වගෙයි.
මහෙස්ත්‍රාත්තුමා - පද දෙක එකට නොගළපා වෙන වෙනම ගත්තොත් "ඉලව්වේ කෙළියෙ රඟ කොහොමද මදිද" කියන එකට "දෙවියනේ කොහොමද සෙල්ලම මදිද" කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?
මලල්ගොඩ - ඔව්. පුළුවනි.

නීතිඥ - හොඳයි ඔබ ඔය තේරුම් කළ වචන වගන්තිවල යෙදුවම තේරුම වෙනස් වෙනවද?
මලල්ගොඩ - තොප්පිය බිත්තියෙ එල්ලල තියෙන කොටයි ඔළුවෙ දැමුවමයි දෙවිධියක්!
මලල්ගොඩ - ඔව්. ඒකත් වෙන්න පුළුවනි.
නීතිඥ - ඊළඟ පදය ගන්න. "ඉලව්වේ මදිද කොහොමද කෙළියෙ රඟ" කියන තැන ඉලව්වේ කියන්නෙ අපොයි දෙවියනේ කියන්න වගේ දෙයක්ද?
මලල්ගොඩ - ඔය වචනෙ පාවිච්චි කරන විදියෙ විශාල තේරුමක් තියෙනව.
මහෙස්ත්‍රාත්තුමා - ඒ කියන තේරුම ගන්න පුළුවන්ද?
මලල්ගොඩ - ඔව්. ඒ තේරුමත් ගන්න පුළුවනි.
නීතිඥ - මදිද? කියන එකේ තේරුම?
මලල්ගොඩ - ප්‍රමාණවත් ද කියන එකයි.
නීතිඥ - මදි? ද කියන එකට 'ඔය ඇද්ද' කියන තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද?
මලල්ගොඩ - පුළුවන්.

නීතිඥ - එතකොට ඉලව්වේ මදි? ද කියන්නෙ අපොයි දෙයියනේ ඔය ඇද්ද කියන එකයි?
මලල්ගොඩ - අපොයි දෙයියනේ ඔය ඇද්ද
නීතිඥ - කෙළිය කියන්නෙ ක්‍රීඩාව සෙල්ලම?
මලල්ගොඩ - ක්‍රීඩාවටත් 'කෙළිය' කියනවා.
නීතිඥ - කොහොමද කෙළිය කියන එකේ තේරුම 'කොහොමද ක්‍රීඩාව' කියා ගන්න පුළුවනි?
මලල්ගොඩ - ඔව් එහෙමත් ගන්න පුළුවනි.

නීතිඥ - "සෙලෙව්වේ මෙයින් ජාතිය නහින රඟ - ඉලව්වේ මදිද කොහොමද කෙළිය රඟ" කියන එකට "අපූරුවට නැඟී එන ජාත්‍යාලය මෙයින් සෙලෙව්වේ කොහොමද සෙල්ලම දෙවියනේ ඇද්ද" කියන දත්රුම දෙන්න පුළුවන්ද?

මව්බිම දැන්

තවදුරටත්

අද මව්‍බිමෙන්

තවදුරටත්

අද පුවත්පත

අද කාටූනය

mawbima Cartoon