31

කොළඹ

උඩුගුවනේ සිට මැවූ කැමරා හරඹ - ඡායා - අශාන් නේරංග පරණහේවා

කැමරා කාචය